කණගාටුයි. මෙම ලිපිය සිංහල භාෂාවෙන් නොමැත.

Leave a Reply

avatar