මුලින්ම ඔයාට ඕනෙ image එක උඩ right-click කරල “Copy image address” හෝ “Copy image location” click කරන්න.

ඊට පස්සෙ Start Menu එකේ mspaint කියල search කරලා Paint open කරගන්න.

දැන් File > Open නැත්තං Ctrl + O press  කරන්න.

එතකොට එන window එකේ පහළ තියෙන “File name:” කියන box එකේ ඔයා copy කරගත්තු URL එක paste කරල ‘Open’ click කරන්න.


එතකොට අර image එක Paint වලින් open වෙනවා.

දැන් ඔයාට ඒක edit කරලා ඔයාගෙ computer එකේ save කරගන්න පුළුවන්.

Leave a Reply

avatar